Nawigacja
Strona główna

Forum
Galeria zdjęć
Księga Gości
Download
Linki

Chorągiew Koszalińska ZHP 1950-1993:
Przed włączeniem w ZMP
Początki Chorągwi
Duma Chorągwi
Władze Chorągwi Koszalińskiej
Poczet Komendatów Chorągwi
Rozkazy Komendanta Chorągwi
Sztandary, odznaczenia
Harcerski Ośrodek Morski w Kołobrzegu

Chorągiew Środkowopomorska ZHP 1993-1998:
Rozkazy Komendanta Chorągwi
Władze Chorągwi

Chorągiew Zachodnio-Pomorska 1945-1950:
Pierwsze dni Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej ZHP
Władze Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP 1945-50

Hufce Chorągwi:
Hufiec ZHP Koszalin
Hufec ZHP Szczecinek
Hufiec ZHP Sławno

Naczelnictwo ZHP:
Wiadomości Urzędowe ZHP

Komisja Historyczna Hufca:
Skład Komisji Historycznej Hufca
Regulamin KHH
Archiwum Hufca
Wydania KHH
Wydania inne

Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 5
Najnowszy użytkownik: Kryniu
Regulamin KHH

Komisja Historyczna Hufca
Logo Komisji Historycznej Hufca
Informacje:Regulamin Komisji Historycznej
Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP

 

I. Postanowienia ogólne

1. Komisja Historyczna Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP działa w oparciu o pkt.IV ust.3 Decyzji Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego nr 1/2002 z dnia 14 marca 2002 roku „Instrukcja w sprawie organizacji i działalności chorągwianych komisji historycznych”.
2. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o Komisji lub KHH należy przez to rozumieć Komisję Historyczną Hufca.
3. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o hufcu należy przez to rozumieć Hufiec Ziemi Koszalińskiej ZHP.
4. Komisja Historyczna Hufca może używać skrótu KHH.
5. Komisja Historyczna Hufca działa jako zespół instruktorski Hufca Ziemi Koszalińskiej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.
6. Komisja Historyczna Hufca posiada logo:

Logo Komisji Historycznej Hufca

II. Cele działania

1. Celem Komisji jest opracowanie historii Hufca ZHP Koszalin (Hufca Ziemi Koszalińskiej) oraz Chorągwi Koszalińskiej im. I Armii Wojska Polskiego. W ramach możliwości również historii Chorągwi Środkowo-Pomorskiej (Chorągwi Środkowopomorskiej) z lat 1993-98 wieku oraz Słupskiej
z lat 1975-93.
2. W kwestii zainteresowania KHH jest również okres istnienia Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej z lat 1945-50, Komendy Wojewódzkiej ZHP w Koszalinie, Komendy Wojewódzkiej OH Związku Młodzieży Polskiej z lat 1951-1956, Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej z 1956 roku, a nadto - jako osobne zagadnienie - historia ZHP w Niemczech w okresie wojen światowych i okresie międzywojennym.
3. Celem Komisji jest również zabezpieczenie materiałów archiwalnych hufca.
4. Komisja zbiera pamiątki.
5. Komisja Historyczna Hufca zajmuje się dokumentowaniem najważniejszych wydarzeń w życiu hufca.

 

III. Zakres działania

1. Komisja Historyczna Hufca korzysta z dokumentów Hufca Ziemi Koszalińskiej( Hufca ZHP Koszalin), Chorągwi Koszalińskiej, Chorągwi Środkowo-Pomorskiej (Chorągwi Środkowopomorskiej) jak również w ramach możliwości z dokumentów Chorągwi Zachodniopomorskiej, Chorągwi Gdańskiej, Chorągwi Wielkopolskiej i Chorągwi Słupskiej.
2. Komisja Historyczna Hufca korzysta także z innych materiałów i dokumentów potrzebnych do opracowania historii.
3. Komisja Historyczna Hufca korzysta również z relacji świadków.
4. Komisja współpracuje z Chorągwianą Komisją Historii w Szczecinie.
5. Komisja współpracuje także z innymi Komisjami Historii, Muzeum Harcerstwa w Warszawie oraz innymi instytucjami, których zakres działania pokrywa się z pracami Komisji.
6. Komisja współpracuje z KSI w zakresie potwierdzania stopni harcerskich i instruktorskich przez osoby ubiegające się o ponowne członkostwo w ZHP (w oparciu o posiadane materiały i dokumenty źródłowe).
7. KHH sprawuje nadzór nad zasobami archiwalnymi hufca oraz prowadzi archiwum hufca.
8. KHH realizuje również inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb KHH, hufca, chorągwi i Związku.

 

IV. Sprawy organizacyjne

1. Plan pracy Komisji Historycznej Hufca przyjmowany jest na plenarnym posiedzeniu KHH.
2. Posiedzenia Komisji Historycznej Hufca zwołuje przewodniczący KHH z urzędu, bądź na wniosek członków KHH, nie rzadziej niż trzy razy do roku.
3. Z każdego posiedzenia KHH sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.
4. Protokół powinien zawierać w szczególności:
- datę i numer posiedzenia,
- wskazanie osoby prowadzącej i listę uczestników,
- porządek posiedzenia,
- treść podjętych uchwał, decyzji i innych rozstrzygnięć,
- określenie terminu realizacji podjętych uchwał, decyzji i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
5. Protokół jest zatwierdzany najpóźniej na następnym posiedzeniu KHH.
6. Posiedzeniem kieruje przewodniczący KHH lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez niego.
7. Komisja pracuje także na spotkaniach roboczych, które nie muszą być protokołowane, a które wynikają m.in. z planu pracy bądź celem i zakresem działania KHH. Prace te przedstawiane są na posiedzeniach KHH.
8. Komisja Historyczna Hufca składa sprawozdanie ze swej działalności na zjeździe zwykłym. Odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go zjazdowi jest Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek KHH.
9. Uchwały i decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

V. Sprawy członkowskie

1.Komisja Historyczna Hufca powoływana jest na czteroletnią kadencję hufca przez Komendanta Hufca. Decyzję tę komendant ogłasza w rozkazie.
2. Komisja liczy co najmniej trzech członków.
3. Pracą Komisji Historycznej Hufca kieruje jej przewodniczący.
4. Zmiana przewodniczącego KHH w trakcie trwania kadencji następuje w drodze uchwały komisji podjętej na posiedzeniu plenarnym KHH.
5. W przypadku konieczności dokonania zmian osobowych lub ilościowych w składzie komisji w trakcie kadencji (odwołanie, rezygnacja, uzupełnienie) KHH może uzupełnić swój stan osobowy przez powołanie nowych członków. Uchwałę KHH w tym zakresie ogłasza w rozkazie Komendant hufca na zasadach określonych w pkt.V ust.1 Regulaminu.

 

VI. Przepisy końcowe i przejściowe

1. Regulamin Komisji Historycznej Hufca wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Rozkazie Komendanta Hufca.
2. Traci moc regulamin KHH zatwierdzony w dniu 10.01.2009 r. z późniejszymi zmianami.
3. Regulamin uchwalony podczas posiedzenia Komisji Historycznej Hufca w dniu 3.01.2012r.

 


Członkowie Komisji Historycznej Hufca Ziemi Koszalińskiej ZHP:

hm. Paweł Pietkiewicz HR - Przewodniczący KHH
hm. Jerzy Dębski HO
hm. Wojciech Oleszczuk HR
phm. Dorota Pietkiewicz HO
pwd. Marta Zając HOLosowa Fotka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

made by Pieta © 2005 - 2019

Powered by